I Ging Explorer

Hexagramm 7

SCHÏ  |  Das Heer

               
   
   
   
   
   
                   
Trigramme
   außen      innen   
↓ Kun


↓ Kun


↓ Kan


↑ Dschen Erde (Objekt)        Mensch (Subjekt)        Himmel (Gehalt) 
      

"binäre"
Abfolge der
Hexagramme

2.  4.  6.
1.  3.  5.


7 SCHÏ Das Heer gehört zum 2. Haus, des Abgründigen - Kan:29 - KAN


60 - DSIË


3 - DSCHUN


63 - GI DSI


49 - GO


55 - FONG


36 - MING I


7 - SCHÏ


Einige Abwandlungen des Hexagramms:

Inneres
Hexagramm

Alle Linien
gewandelt

Äußere Tri-
gramme
getauscht

Hexagramm
auf den Kopf
gedreht24 - FU


13 - TUNG JEN


8 - BI


8 - BI
 

I Ging Explorer